see soap for laborious details
   
english text follows serbian
   
   

“Berea u sapunu”Ovo _to sledi je poku_aj da se saobra_aj u _picu u Ulici Berea unese u sapun koriste_i Edisonov gramofon iz 1916. Poku_aj je izveden putem telefonskog poziva iz Durbana za Amsterdam, gde je jedan prijatelj stajao sa mobilinim telefonom u ispru_enoj ruci kako bi registrovao saobra_aj i periferne zvuke. Poziv je zatim primljen u Amsterdamu, preuzet direktno sa telefonske linije i poja_an preko gramofonske trube. Igla za snimanje od safira potom re_e signal u sapun.

Berea je glavni put koji vodi od Durbana u Ju_noj Africi ka unutra_njosti. Ovaj put funkcioni_e kao glavna arterija za one koji svakog dana putuju u i iz grada, staza kojom se kre_e bogato srce grada. Tokom 1996. _iveo sam sa tri prijatelja u ulici pod nazivom Florens Avenija koja izlazi na Berea ulicu . Na uzvisini Beree rodila se inspiracija, i bez obzira _to je ovo mesto bilo potencijalno opasno, ljudi su bili opu_teni i izme_ani. Za razliku od plasti_ne ograni_enosti predgra_a, ljudi su pri_ali, ulica nije bila samo put kojim se prolazi ve_ i pro_ireni deo dru_tvene zajednice – destinacija.

Edison je u Severno-ameri_kom Pregledu (North American Review) iz juna 1878 izme_u ostalog dao slede_e mogu_e upotrebe gramofona:
     - veza sa telefonom, tako da se ovaj instrument koristi kao pomo_ni pri preno_enju trajnih i dragocenih snimaka, umesto da bude primalac trenutne i prolazne komunikacije (vi_eno u svetlu poslovnih transakcija).
Tri razli_ite vrste sapuna kori__ene pri snimanju su slede_e:
P_elinji med, _ivotinjska mast i kausti_na soda
_ivotinjska mast i kausti_na soda
Topljeni i liveni sapun (mo_e da se snima ali ne i pu_ta)

kraj

 

three phonograph cylinders:

bees wax, animal fat and caustic soda, melt and pour soap

 
 
‘Berea in Soap’
The following is an attempt to record rush hour traffic of Berea road into soap, using a 1916 Edison phonograph. This is achieved by a telephone call to Durban from Amsterdam where a friend stood with his mobile phone on an outstretched arm to register the traffic and peripheral sounds. The call is then received in Amsterdam, taken directly from the telephone line and amplified into the horn of the phonograph. The sapphire recording head then cuts the signal into the soap.
Berea Road is the main road from Durban, South Africa, to the interior. This road functions as the main artery for commuters to and from the city, a pathway bearing the affluent guts of the city. During 1996, three friends and myself lived in a perpendicular road off Berea road called Florence Avenue. In the upheaval of Berea, inspiration was spawned and although a potentially dangerous place, people were loose and mixed. In contrast to the plastic nature of insular suburbs, people spoke, the street was not only a travel route but an extended mess of a community centre, - a destination.
Edison offered, among others, the following possible future use for the phonograph in North American Review in June 1878:
- Connection with the telephone, so as to make that instrument an auxiliary in the transmission of permanent and invaluable records, instead of being the recipient of momentary and fleeting communication. (conceived of in light of business transaction)
The three different soap types attempted for recording are as follows:
Bees wax, animal fat and caustic soda
Animal fat and caustic soda
Melt and pour soap (carries recording but cannot be played back)
 
each approx. 20cm high